จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2565