จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565