จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอเชิญติดตามการถ่ายทอดการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566