จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2565