จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ