จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอจัดส่งเอกสารคู่มือจัดฝึกอบรมโครงการ “ซ้อมความเข้าใจเพื่อเพ่ิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังภาครัฐ สำหรับหน่วยงานในจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”