จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ