จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ