จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสถาบันพระมหากษัตริย์