จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นเป็นเอกสารต่อร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. …