จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอความร่วมมือในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการนำเข้าพืชสกุลแคนนาบิส (กัญชา กัญชง)