จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดการศัตรูมะพร้าว