จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก