จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี พ.ศ. 2564