จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการมาตรการควบคุมฝุ่นละออง มลพิษทางอากาศ