จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง กำหนดการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2564