จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การใช้ประโยชน์จากส่วนเกินหรือสิ่งเหลือใช้จากผลิตผลทางเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร