จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร