จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ จังหวัดลพบุรี