จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ ในจังหวัด