จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)