จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การเปิดตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน