จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)