จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การเดินทางไปมอบหน้ากากอนามัย อุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและประชาชนจังหวัดลพบุรี