จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19