จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลังปี พ.ศ. 2565