จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การสรุปบทเรียนการพัฒนาและความสำเร็จโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง