จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี ประเภทผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล