จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดลพบุรีการสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดลพบุรี (เรียนศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี)