จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี