จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การลงพื้นที่พบประชาชนของสมาชิกวุฒิสภาในจังหวัดลพบุรี