จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2570) ปีงบประมาณพ.ศ. 2564