จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 -2570)