จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่สอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 – 2564)