จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564