จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือระหว่างจังหวัดกับหน่วยงานในจังหวัด ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย