จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี