จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานประจำจังหวัด และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี