จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การมอบอำนาจการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ การอนุมัติยืมเงิน การส่งใช้เงินยืม การอนุมัตินำส่งรายได้ทุกประเภท งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดลพบุรีและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ในส่วนของจังหวัดลพบุรี)