จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัด ให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูงตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง)