จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี