จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้