จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ