จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลพบุรี (กิจกรรมครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4)