จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลพบุรี (กิจกรรมครั้งที่ 1)