จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565