จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดคุณธรรม