จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดลพบุรีใสสะอาด 2564”