จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การประกาศวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติให้เป็นวันสำคัญของชาติ