จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

เรื่อง การประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562